INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE

 


 

Bugei Kan Jiin - Kido Ryu z.s., se sídlem Široká 129, Chrudim, 537 01, IČ: 06949819, zapsaný v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 11730 (dále jen "KR") zpracovává a uchovává informace dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR). KR nepředává a neposkytuje osobní údaje dalším správcům ani příjemcům.

Webové stránky KR jsou chráněny autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Použití obsahu či podoby webových stránek KR a to částečně či úplně, lze pouze s písemným souhlasem KR.